NÓS

Pincha na imaxe para agrandala

A Confraría de Pescadores “Santa María do Mar” de Cedeira (A Coruña), é unha corporación de dereito público, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o cumplimento dos fins e o exercicio das funcións que lle están encomendadas, que actúa como órgano de consulta e colaboración coa Administración na promoción do sector pesqueiro e representa os intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector. 

Cada cuatro anos, la Cofradía realiza unas elecciones en las que se escoge la Junta general, Cabildo y, de los componentes de la Junta General, sale escogido el patrón mayor.

Cada catro anos, a Confraría realiza unhas eleccións nas que se escoge a Xunta Xeral, Cabildo e, dos compoñentes da Xunta Xeral, sae escollido o patrón maior.

Contamos cunha veintena de mariscadoras e 62 embarcacións e na oficina, co seguinte organigrama: